Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I: Giải phóng mặt bằng được 30/70ha